Головна » Статті » Мої статті

Статут Лукімської ЗОШ І-ІІІ ступенів

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ШКОЛІ є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • інші спеціалісти ;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Учень – особа, яка навчається і виховується в ШКОЛІ.

Учні ШКОЛИ мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір певної ШКОЛИ, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання начальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

3.4. Учні ШКОЛИ зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ШКОЛИ, її статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників ШКОЛИ відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку ШКОЛИ;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку ШКОЛИ;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні ШКОЛИ залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6.За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічними працівниками ШКОЛИ можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.8. До педагогічної діяльності у ШКОЛІ не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором ШКОЛИ і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.10. Директор ШКОЛИ призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та статуту ШКОЛИ.

3.11 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.12. Педагогічні працівники ШКОЛИ підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель(вихователь)- методист» та інші.

3.13. Педагогічні працівники ШКОЛИ мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів ШКОЛИ та інших органів самоврядування ШКОЛИ, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи ;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
 • навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та отримувати їх в разі успішного проходження атестації;
 • проходити позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу ;
 • вносити керівництву ШКОЛИ і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 • отримувати пенсію, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України.

3.14.Педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затверджених Міністерством совіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну, культуру;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • захищати учнів від. будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • вести відповідну документацію.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ШКОЛИ, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.16. Права та обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом тат правилами внутрішнього розпорядку.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, директора ШКОЛИ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ШКОЛИ;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
 • навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ШКОЛИ;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту ШКОЛИ;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;
 • виховувати повагу до національної історії, культури, прав, основних свобод людини;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.19. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом ШКОЛИ та відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.20. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ШКОЛІ;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ШКОЛИ;
 • проводити консультації для педагогічних працівників,
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.21. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту ШКОЛИ, виконувати накази та розпорядження директора ШКОЛИ, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

4. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 

 1. Управління ШКОЛОЮ здійснюється Оржицькою районною радою через відділ освіти Оржицької райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво ШКОЛОЮ здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор ШКОЛИ та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Оржицької райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

4.2. Директор ШКОЛИ:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність:
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.3.Директор ШКОЛИ є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ШКОЛОЮ.

4.4. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менше чотирьох разів на рік.

4.5. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи ШКОЛИ;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності ШКОЛИ, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників ШКОЛИ;
 • морального заохочення батьків та осіб, які їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників ШКОЛИ за невиконання ними своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю ШКОЛИ.

4.6. Органом громадського самоврядування ШКОЛИ є загальні збори (конференція) її колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Порядок скликання, повноважень, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначається статутом ШКОЛИ і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва ШКОЛОЮ, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ШКОЛИ.

4.7. У ШКОЛІ за рішенням загальних зборів (конференції) створюється і діє рада ШКОЛИ, діяльність якої регулюється її статутом, а також може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

До складу ради ШКОЛИ обираються представники педагогічного колективу, учнів ШКОЛИ ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Вони обираються від:

 • працівників ШКОЛИ — зборами трудового колективу;
 • учнів ШКОЛИ другого-третього ступенів — класними зборами.
 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу -5, учнів - 5, батьків і представників громадськості - 5.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) правочинні , якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради ШКОЛИ, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ШКОЛИ, засновник.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду ШКОЛИ, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради ШКОЛИ;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ШКОЛИ;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ШКОЛИ:
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників:

4.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада ШКОЛИ.

4.8.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ШКОЛОЮ;
 • розширення колегіальних форм управління ШКОЛОЮ;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ШКОЛИ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в ШКОЛІ;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ШКОЛОЮ з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.8.3. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада ШКОЛИ діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ШКОЛИ, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та статуту ШКОЛИ, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ШКОЛИ з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ШКОЛИ.

4.8.5. Очолює раду ШКОЛИ голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ШКОЛИ, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада ШКОЛИ:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ШКОЛИ та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту ШКОЛИ;
 • затверджує режим роботи ШКОЛИ;
 • сприяє формуванню мережі класів ШКОЛИ, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ШКОЛИ золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні або срібною медаллю за "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засідання атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників; навчально-виховного процесу з питань роботи ШКОЛИ;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховної о процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій, зміст їх роботи визначаються радою.

4.8.7. У ШКОЛІ може створюватися піклувальна рада. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування ШКОЛИ, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

5. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база ШКОЛИ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у матеріалах бухгалтерського обліку.

5.2. Майно ШКОЛИ належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту ШКОЛИ.

5.3. ШКОЛА відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ШКОЛИ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ШКОЛІ внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база ШКОЛИ складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залу, бібліотеки, медичного, і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.6. ШКОЛА має земельну ділянку, де розміщуються приміщення

навчального закладу, спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.Фінансування ШКОЛИ здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства

6.2. Фінансово-господарська діяльність ШКОЛИ проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами формування кошторису ШКОЛИ є:

 • кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд , обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ШКОЛІ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням засновника (власника) ШКОЛИ бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. ШКОЛА має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

6.6. Звітність про діяльність ШКОЛИ встановлюється відповідно до законодавства.

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. ШКОЛА за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. ШКОЛА має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь ШКОЛИ у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: lukimia (22.01.2018)
Переглядів: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: