Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання та будується відповідно до моделі випускника.

Мета виховного процесу – створення умов для творчої самореалізації особистості та засвоєння нею моральних правил співжиття у людському суспільстві

В основу  системи виховної роботи нашої школи покладено ідеї родинного виховання. Ми враховуємо особливості виховного впливу навколишнього середовища, сприяємо встановленню оптимальних взаємин із соціумом, а також створенню цілісного виховного простору. Найбільш ефективною моделлю взаємовідносин між школою й соціальним середовищем, зокрема сім'єю, є їхня взаємодія.

    Наша школа перебуває в пошуку нових концептуальних підходів до здійснення взаємодії з сім'єю; зокрема, вона розглядається як інтегрована соціально-педагогічна система, яка відкрита до зовнішніх впливів різноманітних соціальних інститутів та, у свою чергу, має вплив на їх діяльність. У нашому розумінні родинно-шкільний виховний простір — це соціально-педагогічна система виховання,

  Виховання — це процес соціальний у найширшому розумінні. Тому при відборі методів педагогічного впливу на особистість наша школа віддає перевагу тим із них, застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності.

Оптимізація взаємодії школи і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей. Там, де вчителі і батьки виступають єдиним фронтом, там звичайно краще поставлена навчально-виховна робота школи і правильно організовано виховання дітей у сім’ї.

Організація роботи з батьками здійснюється за такими основними напрямами:

•  вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу;

• залучення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної ро­боти освітнього закладу;

•  формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самоосвіті;

• корекція виховної діяльності родини із різним типом сімейного неблагополуччя.

Співдружність школи з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні  нового педагогічного змісту та особливої актуальності. Адже об’єктивна необхідність взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості має глибокі соціальні й психолого-педагогічні основи.

      Трикутник: школа – учні – батьки є опорною схемою у вирішенні більшості питань, пов’язаних з проблемами навчально-виховного процесу. Кожна його ланка є рівноправним учасником всіх шкільних справ, ідей і задумок.

   Під основними завданнями родинно-сімейного виховання колектив Лукімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вбачає:

-    гармонійний всебічний розвиток дитини;

-    підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах;

- формування в дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності;

-    розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини;

-    важливості ролі сім’ї у житті суспільства;

-    створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї;

-    виховання національної свідомості і самосвідомості;

-    культура поведінки в сім’ї;

-    залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і сімейних святах.

   На основі даних завдань в школі розроблено структуру родинно-сімейного виховання. Вона зберігає цілісність відносин: школа-учні-батьки, надає можливість проявити себе кожній із складових даної базової одиниці. До роботи в даному напрямку згідно структури широко підключається громадськість, різноманітні соціальні підрозділи і структури.

Прагнучи до прогресивних змін у вихованні, інноваційнойної організації виховного процесу ми розробили та затвердили власну програму "Я і моя родина мета якої полягає у:

● формуванні свідомості учнів, розуміння важливості ролі родини в житті суспільства, вихованні нового покоління;

● вихованні фізично і морально здорової  дитини, забезпеченні необхідними екосоціальними умовами для повної реалізації можливостей розвитку дитини;

● забезпеченні духовної єдності поколінь, родинних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.

   Реалізуючи завдання даної програми ми розробили такі проекти: "Моя сім"я, "Партнерство школи і сімї в імя дитини, "Здоровя - найцінніший скарб.

Виховна система школи – це цілісна структура , яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі школи є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в виховному процесі, залучення молоді до національної та освітньої культури, збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для виховання у школярів життєвої компетенції.

Виховна система школи – це спосіб життя учнівського колективу, всі компоненти якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення певного результату – певного розвитку моральних якостей особистості; це забезпечення умов активної  життєдіяльності вихованців, їхнього розвитку, формування кожного як особистості.

Головною метою виховної роботи в школі є формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через впровадження технологій особистісно орієнтованої системи виховання та гуманізації виховного процесу; виховання громадянина України; виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи; формування засад здорового способу життя; виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури; виховання поваги до вчителів, старших, батьків; формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

Головна виховна мета, яку ставить перед собою колектив нашої школи - виховання соціально – активної, високоморальної, фізично розвиненої особистості.

Педагогічний колектив нашої школи вважає, що лише особистісно-орієнтованому вихованню під силу досягнення особистісно-розвивальні методи, бо воно спрямоване на усвідомлення вихованцями себе як особистості, на його вільне і відповідальне самовираження.

Виховну систему нашої школи можна умовно поділити на такі напрямки:

-          ціннісне ставлення до суспільства і держави;

-          ціннісне ставлення до людей;

-          ціннісне ставлення до природи;

-          ціннісне ставлення до мистецтва;

-          ціннісне ставлення до праці;

-          ціннісне ставлення до себе.

Усі ці напрямки тісно пов’язані між собою і мають спільну мету, але знаходять різні шляхи її досягнення.

Виховна робота школи здійснюється через такі види діяльності:

-          навчально – пізнавальна;

-          соціально – комунікативна;

-          ціннісно – орієнтаційна;

-          спортивно – оздоровча;

-          художньо – естетична;

-          громадсько – корисна;

-          трудова.

В основу нашої моделі виховної системи ми закладаємо загальнолюдські цінності:

-          людина;

-          здоров’я;

-          праця;

-          творчість;

-          дружба, любов, гуманізм.

Виховання особистості здійснюється під впливом педагогічного колективу, учнівського колективу, сім’ї, громадськості.

Організація роботи з батьками у школі здійснюється за такими напрямками:

-      обстеження матеріально – побутових умов проживання учнів;

-      вивчення сімей, їхнього  мікросередовища, виховного впливу на дитину;

-      залучення батьків у навчально–виховний процес;

-       Корекція виховної діяльності неблагополучних сімей, сімей, де виховуються діти схильні до правопорушень, допомога цим сім’ям, де виховуються діти – сироти, діти позбавлені батьківської опіки;

-      формування педагогічної та правової культури сучасної сімї.

Звязок з батьками проводиться через відвідування сімей вдома, щоденники, листи запрошення на співбесіди з педпрацівниками школи та адміністрації.

Основною формою роботи з батьками є батьківські збори, на яких класні керівники та класоводи формують колективне усвідомлення за класний колектив, педагогічну культуру батьківської громадськості. Педагоги нашої  школи надають перевагу роботі з батьками на позитив: звертається увагу на позитивні досягнення  колективу учнів, кожної дитини зокрема. Негативні прояви поведінки учня  в індивідуальному порядку обговорюються з батьками, надаються педагогічні рекомендації, психологічні консультації практичним  психологом.

Важливим в організації роботи з батьками є робота  батьківського університету педагогічних знань, який формує педагогічну культуру батьківської громадськості.

Велику роботу в процесі родинного виховання проводить  практичний психолог шляхом індивідуальних бесід, психологічних консультацій , тестування , анкетування батьків, надається допомога педагогам у роботі з батьками та дітьми  з функціонально – неспроможних сімей, проводиться робота з дітьми   з девіантною поведінкою. Цікавими є тренінги для батьків учнів початкових класів «Гармонійні стосунки у сім’ї. Розвиток самостійності та відповідальності у дітей»,  рольові ігри, спрямовані на встановлення в сім’ях міцних зв’язків між дорослими і дітьми.

Для батьків організовують зустрічі з представниками кримінальної міліції в справах неповнолітніх, представниками служби сім’ї та молоді  Карлівської  райдержадміністрації. Кожен класний керівник проводить батьківські збори чотири рази на рік.

Велику роль у здруженні учнівського колективу та батьків відіграють родинні свята, сімейні творчі вистави, спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я»,  Дні відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників, туристичні походи та екскурсії. У школі створено банк даних багатодітних малозабезпечених, функціонально – неспроможних сімей, неповних сімей, де дається характеристика сімї, акт обстеження побутових умов. Ведеться облік роботи з цими родинами. Таким чином спільна робота педагогічного колективу та батьківської громадськості підвищує ефективність навчально – виховного процесу, формує навички здорового способу життя як батьків так і дітей, сприяє духовному та фізичному розвитку учнів, організації дозвілля та оздоровлення, зміцнюються партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально–виховного процесу.

 Демократизація освіти, надання їй державно – національної спрямованості вимагають від психолого–педагогічної науки пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої особистості. Іде робота над створенням такої моделі вихованості людині, яка б дозволяла б їй оптимально вирішувати складні питання життєтворчої, успішно досягати індивідуальні й суспільні цілі. Особлива увага звертається на  розробку нових виховних технологій, які б забезпечували формування і розвиток у підростаючої особистості насамперед духовних здібностей як домінуючих і вирішальних для розвитку ціннісної системи людини.

Кожна дитина має потребу в доброму ставленні, у заохоченні  до розвитку позитивних задатків і прагнень. Мета педагогів школи  - дати реалізуватися учневі, не вимагати неможливого, а коли дитина не справилася із поставленою задачею – ні в якому разі не принижувати її. Тільки підтримка з боку педагога, а не постійні непорозуміння й повчання.

 Виховні ситуації, які створюються у межах виховного процесу забезпечують розвиток такого рівня свідомості, який би спонукав дитину до самопізнання й само активності з тим, щоб вона могла стати творцем власного духовного багатого життя. А це означає, що вихователі створюють такі ситуації, у яких стосунки з дітьми будуються на врахуванні їхньої гідності і права бути особистістю.